போட்டோசாப் பாடம் அனைத்தும் ஒரே பக்கத்தில்...

பாடம் 90 நொடிப்பொழுதில் உங்கள் போட்டோவை அழகுள்ள போட்டோவாக மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 89 நொடிப்பொழுதில் உங்கள் முகத்தில் வெளிச்சத்தை கொண்டுவருவது எப்படி  ?

பாடம் 88 FREE TRANSFORM PATH ? பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 87 Warped Text பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 86 போட்டோசாப் Shortcut Keys பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 85 தலை முடி பிசிறுகள் விட்டுப்போகாமல் பேக்ரவுண்ட் கலரை மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 84 Define Brush பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 83 Define Pattern பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 82 கருப்பாக இருப்பர்களின் போட்டோவை கலராக மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 81 போட்டோ செலெக்சனில் Contract பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 80 கண்ணாடி எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 79 எளிதாக விளம்பர போர்டு உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 78 Color Selection எப்படி இருக்கவேண்டும் ?

பாடம் 77 கிராடியண்ட் டிசைனை ஸ்டைல் ஆப்சனுக்கு கொண்டுவருவது எப்படி ?

பாடம் 76 நொடிப்பொழுதில் உங்கள் எழுத்துக்களில் ஸ்டைலை மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 75 Photo Filter ஆப்சன் பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 74 Paste Into ஆப்சன் பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 73 சாக்லெட் எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 72 Liquify Option பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 71 போட்டோசாப் Plug-Ins பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 70 Vanishing Point பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 69 Smart Object என்றால் என்ன ?

பாடம் 68 உங்களுக்கு விருப்பமான போட்டோவுக்கு ஒளிச்சுடர் உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 67 போட்டோசாப் நுட்பங்கள் 1

பாடம் 66 உங்கள் முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகளை நீக்குவது எப்படி ?

பாடம் 65 CS2 மற்றும் CS3 ல் Bokeh Brush பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 64 உங்கள் போட்டோவை கோடு ஓவியமாக மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 63 Butter Fly Flower Brush பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 62 Cloud, Bird Brush பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 61 Radial Trans. Plug-In பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 60 போட்டோசாப் Plug-Ins பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 59 விசிடிங் கார்டு உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 58 உங்கள் போட்டோவுக்கு அழகிய டிசைன்களை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 57 3D TEXT உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 56 உங்கள் போட்டோவுக்கு நிழல் உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 55 Glittering Text உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 54 Color Range டெக்னிக்ஸ்....

பாடம் 53 கிராடியண்ட் டூல் டெக்னிக்ஸ்...

பாடம் 52 லேயர்ஸ் டெக்னிக்ஸ்...

பாடம் 51 செலெக்ன்சன் டூல் டெக்னிக்ஸ்...

பாடம் 50 போட்டோசாப் மென்பொருள் மூலம் அனிமேசன் சிலேடுகள் ?

பாடம் 49 உங்கள் போட்டோவுக்கு அழகிய பூ டிசைன் பார்டர் கொடுப்படி எப்படி ?

பாடம் 48 உங்கள் போட்டோவை தெளிவாக குலோன் செய்வது எப்படி ?

பாடம் 47 டி.வி பிரேமை விட்டு வெளியே பாயும் உருவ டிசைனை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 46 உங்கள் உருவத்தை நோக்கி ஒளிக்கதிர்களை பாயவிடுவது எப்படி ?

பாடம் 45 கருப்பு வெள்ளை போட்டோவை கலர் போட்டோவாக மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 44 உங்கள் போட்டோ பேக்ரவுண்டில் ஒளிக்கதிர் பேட்டனை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 43 அதிவேக போட்டோ செலெக்சன் செய்வது எப்படி ?

பாடம் 42 உங்கள் போட்டோவில் எளிதாக பார்டர் கொண்டுவருவது எப்படி ?

பாடம் 41 போட்டோசாப் மூலம் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ - கார்டு ?

பாடம் 40 புத்தக வடிவில் உங்கள் பெயரை அமைப்பது எப்படி ?

பாடம் 39 உங்கள் பெயரை Custom Shape டிசைனாக மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 38 நீங்கள் தயாரிக்கும் லோகோவில் வட்டமாக எழுத்தை கொண்டுவருவது எப்படி ?

பாடம் 37 போட்டோசாப் மென்பொருளில் தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி ?

பாடம் 36 தண்ணீரில் மிதக்கும் எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 35 உங்கள் பெயரை பூ டிசைன்போல் அழங்கரிப்பது எப்படி ?

பாடம் 34 நெருப்பு எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 33 கோல்டு கலரில் எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 32 வால்பேப்பர் டிசைனை உங்கள் எழுத்து டிசைனுக்கு கொண்டு வருவது எப்படி ?

பாடம் 31 உங்கள் எழுத்து டிசைனுக்கு முன் பக்க நிழல் உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 30 அணிந்திருக்கும் நகைகளை தவிர்த்து மற்ற இடங்களை கருப்பு வெள்ளையாக ?

பாடம் 29 பேட்டன் டிசைனை நீங்கள் அணிந்திருக்கும் டிரஷ் பேட்டனாக மாற்றுவது ?

பாடம் 28 தலைமுடி மற்றும் அதன் பிசிறுகளை சரியாக வெட்டி எடுப்பது ?

பாடம் 27 உங்கள் முகத்தை மேழும் அழகுபடுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 26 உங்கள் டிரஷ் கலரை மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 25 பேக்ரவுண்ட் பேட்டன் டிசைன் உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 24 Quick Mask Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 23 Eyedropper-Hand-Zoom Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 22 Shape Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 21 Pen Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 20 Text Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 19 Path Selection Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 18 Dodge Burn Sponge Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 17 Blur Sharpen Smudge Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 16 Paint Bucket - Gradient Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 15 Eraser - Magic EraserTool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 14 History Brush Tool பயன்படுத்துவது எப்படி?

பாடம் 13 Clone Stamp Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 12 Brush Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 11 Patch Tool- பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 10 Healing Brush Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 09 Slice Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 08 Crop Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 07 Magic Wand Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 06 விட்டுப்போன செலெக்சனை சரிசெய்வது எப்படி ?

பாடம் 05 Lasso Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 04 Seletion Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 03 போட்டோவுக்கு பார்டர் கொடுப்பது எப்படி ?

பாடம் 02 போட்டோவை ஓப்பன் செய்வது எப்படி ?

பாடம் 01 போட்டோசாப் என்றால் என்ன ?தொடரும்.........


உங்கள் கருத்துக்களை mdkhan@gmail.com என்ற முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்


நன்றி ! அன்புடன்: கான்