கோரல்ட்ரா பாடங்கள்













பாடம் 16 Text tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 15 Rectangle and Ellipse tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 14 Smart fill and Smart drawing tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 13 Pen-Polyline-curve Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 12 Free Hand-Bezier-Artistic Media Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 11 Crop-Knife-Eraser Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 10 Free Transform Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 09 Roughen Brush Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 08 Smudge Brush Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 07 Shape Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 06 Pick Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 05 கோரல்ட்ரா அறிமுகம்

பாடம் 04 கோரல்ட்ரா அறிமுகம்

பாடம் 03 கோரல்ட்ரா அறிமுகம்

பாடம் 02 கோரல்ட்ரா அறிமுகம்

பாடம் 01 கோரல்ட்ரா அறிமுகம்




தொடரும்........






சிறந்த பதிவுகள்