உங்களுக்கு பிடித்த பாடம் எது?

அதிகம் பார்த்த பதிவுகள்

சிறந்த பதிவுகள்

போட்டோசாப் பாடம் 85

போட்டோசாப் பாடம் 85  உங்கள் போட்டோவில் தலை முடி பிசிறுகள் விட்டுப்போகாமல் பேக்ரவுண்ட் கலரை மாற்றுவது எப்படி ?  எனது போட...

புதிய பதிவுகள் பெற இங்கு உங்கள் ஈமெயில் முகவரியை பதிவு செய்யுங்கள்...

கோரல்ட்ரா பாடங்கள்

பாடம் 16 Text tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 15 Rectangle and Ellipse tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 14 Smart fill and Smart drawing tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 13 Pen-Polyline-curve Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 12 Free Hand-Bezier-Artistic Media Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 11 Crop-Knife-Eraser Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 10 Free Transform Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 09 Roughen Brush Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 08 Smudge Brush Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 07 Shape Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 06 Pick Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 05 கோரல்ட்ரா அறிமுகம்

பாடம் 04 கோரல்ட்ரா அறிமுகம்

பாடம் 03 கோரல்ட்ரா அறிமுகம்

பாடம் 02 கோரல்ட்ரா அறிமுகம்

பாடம் 01 கோரல்ட்ரா அறிமுகம்
தொடரும்........


Copyright Notice

All Rights Reserved. Copyright of articles belongs to the blog owner. Reproduction of articles in any form without prior permission of blog owner is prohibited. Trademarked names may appear in this blog. Rather than use a trademark symbol with every occurrence of a trademarked name, the blog author use the names only in an editorial fashion and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringement of the trademark