இந்த தளத்தில் இனைந்த நண்பர்களின் போட்டோசாப் டிசைன்கள்


இந்த தளத்தில் இணைந்த நண்பர்களின் டிசைங்கள்


நண்பர் சுரேந்தர் உருவாக்கிய டிசைங்கள் 
ஹேமா ஜான் உருவாக்கிய டிசைன்கள்
நண்பர் THINS உருவாக்கிய டிசைன்


நண்பர் ெய்யஅலி உருவாக்கிய டிசைன்கள் நண்பர் நவாஸ்கான் உருவாக்கிய டிசைன்ள் 

 நண்பர் நவாஸ்கான் உருவாக்கிய
அனிமேசன் டிசைன் JENIFER PADMA உருவாக்கிய டிசைன்கள்

நண்பர் தாரிக் அஹமது உருவாக்கிய டிசைன் (பாடம் 47)
நண்பர் ஞான மூர்த்தி  உருவாக்கிய டிசைன் ( பாடம் 88 )

நண்பர்  இபுறாஹிம்  உருவாக்கிய டிசைன்கள்  இவை

 


நண்பர்  ரபீக் அஹமது உருவாக்கிய டிசைன்கள்  இவை


நண்பர் சங்கர் குமார் உருவாக்கிய டிசைன்கள்  இவை


நண்பர் நவாஸ்கான் உருவாக்கிய டிசைன் இது
நண்பர் இரவிச்சந்திரன் உருவாக்கிய டிசைன் இது
(போட்டோசாப் பாடம் 25)
நண்பர் அப்துல்லாஹ் உருவாக்கிய டிசைன் இது
(போட்டோசாப் பாடம் 25)
நண்பர் சங்கர் குமார் உருவாக்கிய டிசைன் இது 
நண்பர் ஜாண் உருவாக்கிய டிசைன் ( போட்டோசாப் பாடம் 87)நண்பர் நவாஸ் கான் உருவாக்கிய டிசைன்கள்...

நண்பர் ஜாண்...... உருவாக்கிய டிசைன்..


நண்பர் ஹாருன் உருவாக்கிய டிசைன்


நண்பர் நவாஸ்கான் உருவாக்கிய டிசைன் இது

நண்பர் கிருபா உருவாக்கிய டிசைன் இது
போட்டோசாப் பாடம்: 47 -TV பிரேமை விட்டு வெளியே பாயும் உருவ டிசைனை உருவாக்குவது எப்படி ?
 


போட்டோசாப் பாடம்: 74 - Paste into ஆப்சன் பயன்படுத்துவது எப்படி ?நண்பர் மாணிக்கம் உருவாக்கிய டிசைன்கள்            

நண்பர் ஹாரூன் ரஷீது உருவாக்கிய டிசைன் ..... டோசாப் பாடம் 85 
நண்பர் கனேஷ் உருவாக்கிய டிசைன்கள்நண்பர் கிருபா உருவாக்கிய டிசைன்
போட்டோசாப் பாடம் 29 - டிரெஷ் பேட்டன் உருவாக்குவது எப்படி ?
நண்பர் Jaslan உருவாக்கிய டிசைன் இது 

நண்பர் Roosewelt உருவாக்கிய டிசைன் இது  /  போடோசாப் பாடம் 25 பேக்ரவுண்ட் பேட்டன் டிசைன் உருவாக்குவது எப்படி ?
நண்பர் நவாஸ் கான் உருவாக்கிய டிசைன்கள்


 போட்டோசாப் பாடம் 26 - உங்கள் டிரெஷ் கலரை மாற்றுவது எப்படி ?

போட்டோசாப் பாடம் 85 மூலம் நண்பர் மாணிக்கம் உருவாக்கிய  டிசைன்கள்.....

ண்பர் மாணிக்கம் உருவாக்கிய அனிமேசன் டிசைன்.....
ண்பர் மாணிக்கம் உருவாக்கிய டிசைன்கள் இவை.....
நண்பர் ஹாரூன் ரஷீது உருவாக்கிய டிசைன்கள் இவை......


நண்பர் சுப்ஹானி உருவாக்கிய டிசைன்கள் இவை......நண்பர் கந்தசாமி பாஸ்கரன் உருவாக்கிய டிசைன்கள் இவை......


நண்பர் தனிகை நாதன் உருவாக்கிய டிசைன்கள் இவை......சிறந்த பதிவுகள்